Meander Travel

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN YOLCU KİŞİLERE İLİŞKİN  RIZA METNİ

Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yasal ödevlerimizi yerine getirmek, daha etkili iletişim kurabilmek, iş planlarımızı yapabilmek, verdiğimiz hizmet kalitesini ölçümlemek, sağlık ve güvenliğiniz vb amacıyla işlemekteyiz. Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bölümünde , https://rodosaferibot.com resmi web sitesinde bilgime sunulan tüm “Aydınlatma Metinleri”ni okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin ve iş başvurularında ve diğer vereceğim ilgili bilgilerin açık rızama istinaden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak işlenmesine, girişte bildirdiğim bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ediyorum. Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin tüm “Aydınlatma Metinleri”nde belirtilen amaçlarla işlenmesine ve “Aydınlatma Metinleri”nde belirtilen kişilerle ve belirtilen amaçlarla paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum.

İSTİSNALAR:“Aydınlatma Metinleri”nde belirtilen hususlarda rıza göstermediğiniz bir husus var ise aşağıda belirtiniz.

Haklarınız ve konu hakkında daha geniş bilgi ve aydınlatma metnine ulaşmak için Aydınlatma Metni  sayfamızı ziyaret ediniz.

Meander Travel

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1) TANIMLAR

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi. Bu aydınlatma metni kapsamında İşletmeden hizmet alan müşterileri (yolcuları)
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.

2) VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ KİMLİĞİ

İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) Türkiye’de kurulu MEANDER TRAVEL A.Ş (Bundan sonra Meander Travel olarak anılacaktır) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, Müşteri (yolculara) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak yolcularının aydınlatılması amacı ile Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Meander Travel tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

3) VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEP

Meander Travel, “İlgili Kişi”lerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. İlgili kişilerin kişisel verileri genel olarak yukarıdaki paragrafta yazıldığı şekliyle toplanmaktadır. Aşağıda kişisel verilerin toplanma yöntemine ilişkin somut örneklemeler ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yapılmıştır.

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,
 • Gişede sözlü,
 • Acentelerden gelen rezervasyon formları ile,
 • Call center sisteminden gelen bilgilerle,
 • Şirket’e elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, bilgi formları da dahil tüm iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Referans (yakınları) kişiler aracılığı ile,
 • Görsel ve işitsel kayıt sistemleri,

 

HUKUKU DAYANAKLAR

 • Tüketici mevzuatı
 • Vergi mevzuatı,
 • Borçlar hukuku mevzuatı,
 • Ticaret hukuku mevzuatı,
 • Gıda mevzuatı,
 • Çevre mevzuatı,
 • Kimlik bildirim kanunu,
 • Tebligat kanunu,
 • İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun,
 • Elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar

 

4) İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER

a) VERİ KATEGORİSİ: KİMLİK
Adı, soyadı, doğum tarihi, milliyeti, doğum yeri, cinsiyet, TC kimlik no, pasaport bilgileri (pasaport no, türü).

b) VERİ KATEGORİSİ: İLETİŞİM
Telefon numarası, e-posta adresi.

c) VERİ KATEGORİSİ: LOKASYON
Yolcunun transferle alınacak yer bilgisi.

d) VERİ KATEGORİSİ: MÜŞTERİ İŞLEM
Talep bilgisi, fatura bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, misafir giriş işlemleri, otel ismi, kaldığı oda numarası, gidiş saati, dönüş saati, kalkış yeri, misafiri alınacak yer ve konum, bilet tipi.

e) VERİ KATEGORİSİ: FİNANSAL VERİ
Kredi kartı bilgileri, Banka hesap no.

f) VERİ KATEGORİSİ: FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ
Kamera kayıtları.

g) VERİ KATEGORİSİ: PAZARLAMA
Alış veriş geçmiş bilgileri.

h) VERİ KATEGORİSİ: GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR:
Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları.

i) VERİ KATEGORİSİ: SAĞLIK BİLGİLERİ:
Engellilik durumu/tanımı.

j) VERİ KATEGORİSİ: DİĞER
Araç plakası, özel tercihleri (tercih ettiği hizmet ve ürünler), beraberinde seyahat ettiği kişiler.

5) VERİ TOPLAMA VE İŞLEME AMACI

Kanun’a göre elektronik veya basılı olarak muhafaza edilen, “İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” başlıklı listede belirtilen, bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen her türlü veri “Kişisel Veri” olarak tanımlanmaktadır. Kişisel veriler, kanunların gerekli kılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek olup hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Acil Durum Yönetimi
 • Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Giriş çıkış kontrolü
 • Çalışma koşullarının belirlenmesi
 • Misafirin sağlık ve güvenliğinin korunması için
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

6) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

 • Biz verilerinizi; her zaman güvenle saklıyor ve rezervasyon, bilgi işlem, reklam, pazarlama, tanıtım, iş geliştirme, güvenlik, promosyon, kampanya bildirimi, için ve ayrıca verilerinizi iş ilişkisi içerisindeki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle (yetkili veya çalışanları) şirketimizin yetkilileri ile, hissedarlarımızla,
 • Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerekli tedbirler alınmak sureti ile aktarımı ve paylaşımını hizmetlerimizin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla,(Sağlık bakanlığı, ticaret bakanlığı, içişleri bakanlığı, ulaştırma ve alt yapı bakanlığı),
 • Gitmek istediğiniz ülkenin yetkilileri ile,
 • Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.
 • Veri sorumlusunun kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim ve danışmanlık firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

7) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

 • Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlem tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde silinecektir.
 • Kamera kayıtlarınız 75 gün süre boyunca saklanacak ve silinecektir ancak şikâyet ve şikâyet şüphesi halinde ilgili kayıtlar zaman aşımı sürecinde saklanacaktır.
 • Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

 

8) VERİ SAHİBİ HAKLARI

Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

d) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Talep için İnsan Kaynakları Departmanı’ndan form isteyiniz)

e) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki 4 verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

9) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş.
Camikebir Mah.
Mahmut Esat Bozkurt Cad.
Turistik Site No:14/B
09400 Kuşadası/Aydın

Email: contact@meandertravel.com
Kep Adresi: meanderturizm@hs03.kep.tr

MADDE 1 – TARAFLAR

Madde 1.1 – SATICI

Ünvan : Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş. (Meander Travel)
Adres: Camikebir Mah.
Mahmut Esat Bozkurt Cad.
Turistik Site No:14/B
09400 Kuşadası/Aydın
Tel : 0 (252) 4126486
Email : contact@meandertravel.com
Mersis No: 0295 0107 4740 0010
Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.

Madde 1.2 – ALICI
Yolcu taşıma biletini “https://rodosaferibot.com” internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda bilette adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir. Bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır.

Kredi kartı sahibi ile bilet konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem bilet bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 – İNTERNET SİTESİ

Satıcının işbu sözleşme hükmü altında “yolcu taşıma biletinin” satışını yaptığı internet sitesinin adresi “https://rodosaferibot.com”dur.
Bu internet sitesi haricinde satıcı tarafından satıldığı bildirilen tüm biletler geçersizidir.
“https://rodosaferibot.com” bundan böyle iş bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, “https://rodosaferibot.com” internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya yaptığı, yolcu taşıma bileti satışı ve ALICI’ya verdiği yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ

İşbu sözleşme konusu hizmetler, gemi ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden elektronik bilet satışı ve adına elektronik bilet düzenlenen alıcıya yolcu taşıma hizmeti verilmesidir. Bilet; satıcının isim, unvan, açık adres, telefon, internet erişim bilgilerini, MERSIS numarasını, sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, satıcının internet sitesindeki siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bilet, alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir. Alıcı internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen bilet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu bileti TESLİM ALMIŞ sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

MADDE 5- ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU

Alıcı, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. Alıcı, bileti aldığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.

Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.
Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.

İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan biletler yalnızca bilette adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve bilette adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere bilet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Bilette adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, satıcının işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini alıcı, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Yönetmeliğin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 7 – REZERVASYON, BİLET VE TAŞIMA KURALLARI

 1. Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
 2. Bilet satin alındıktan sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
 3. Yolcu, satın almak için kullanılan kredi kartını check-in sırasında (biniş kartı alınırken limanda) yetkililere ibraz etmek zorundadır.
 4. Açık tarihli biletler kesildiği yıl için geçerlidir.
 5. Yolcu, gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
 6. Yolcunun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunulması gerekmektedir.
 7. Satıcı, sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
 8. Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Kuşadası Mahkemelerinde çözümlenir.
 9. Kötü hava ve deniz şartları, satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.
 10. Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.
 11. Satıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, Kuşadası’nda kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.
 12. Gemilerde kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
 13. Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzergahla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzergahlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.
 14. Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 15. Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
 16. Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.
 17. Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geçerli Schengen Vizesi olması gerekmektedir.
 18. Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan’a seyahat edemezler.
 19. Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
 20. Yolcu, gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
 21. Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan satıcı sorumlu tutulamaz.
 22. Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde satıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
 23. Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
 24. Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.
 25. Seyahat ettiğiniz adadan dönüşlerinizde biniş kartlarınızı almak ve check-in işlemlerinizi yaptırmak için limandaki ilgili feribot firmasının adadaki kiosk’larına/ofisine uğramanız gerekmektedir.
 26. Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.
 27. Yunanistan’da girişine izin verilmeyen tek yön gidiş biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için bilet satın almak zorundadırlar.
 28. Türkiye’ye girişine izin verilmeyen tek yön biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için yeni bilet satın almak zorundadırlar.
 29. Yolcu, pasaportunda KKTC damgası olmadığını ve olduğu halde seyahat etmeye teşebbüs ettiği takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
 30. Yolcu, pasaportunda, vizesinde, oturma izninde yada diğer seyahat belgelerinde, Yunanistan’a giriş yapmasına engel; geçerlilik süresi, kapsam, tarih, giriş sayısı, kalış süresi yada benzeri herhangi bir unsurun olmadığını, olduğu takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
 31. Farklı sezonlara isabet eden gidiş dönüş tarihli biletler için gidiş tarihinin sezon fiyatı uygulanır.
 32. Kapalı dönüş biletlerde dönüş tarihi değiştirilemez.
 33. Açık dönüş biletlerde dönüş tarihi için müsaitlik garantisi yoktur.
 34. Açık dönüş biletlerin dönüş tarihi ve saati, Samos‘taki acentalarımıza seferden bir gün önce iş saatleri içerisinde teyit ettirilmelidir.


MADDE 8 – TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde Yolcu ve/ veya Yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir:

 • Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,
 • Satıcının özel yardımını gerektirmekteyse,
 • Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,
 • Yolcunun satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,
 • Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse,
 • Yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda,

Taşınması reddedilen Yolculara, satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.

MADDE 9 – BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER

 • Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
 • Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.
 • Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir.
 • Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.
 • Varış limanında yolcular bagajların tamamı gemiden rıhtıma indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler.
 • Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.


MADDE 10 – HAYVANLARIN TAŞINMASI

 • Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve Yunanistan tarafından istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.
 • Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın Yunanistan’a girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından ya da yaralanmasından veya bu sebeplerle oluşabilecek maddi manevi masraf ve zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.


MADDE 11 – YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI

 • İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.


MADDE 12 – İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 • İşbu sözleşme konusu internet sitesinin her hakkı ve tasarruf yetkisi Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş.
  ’ye (Meander Travel) ait olup, siteye giren ve kullanan kişi sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş. (Meander Travel), sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.
 • Rezervasyon ve bilet koşulları sitemizde yayımlanmaktadır.
 • İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş. (Meander Travel) link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.


MADDE 13- GİZLİLİK

Madde 13.1 Gizlilik Politikası
Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş. (Meander Travel)’a iletilen kişisel bilgiler, Gizlilik Politikası bölümünde ifade edilen koşullar kapsamında kullanılmaktadır.

Madde 13.2 Gizlilik Prosedürü
Kişisel bilgiler başlığı altında Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş.’nin yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş., ilgili kuralların tümüyle eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmektedir. Böylelikle, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, toplanan her türlü bilginin, ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri altında saklanması hususunda özen gösterilmektedir. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak bu tür sitelerin içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş.’nin herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır.

Madde 13.3 Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü
Alıcı, Web sitemiz aracılığı ile edinilen bilgilerinin; yaptığı işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti ile Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş.’nin yanı sıra, bağlantılı şirketler, ortaklar, acenteler için de kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Ad, soyad, kimlik belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, pasaport numarası, milliyet gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğu ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerin verilmesi zorunludur. Satıcıya işlemleri sürdürebilmesi için gerekli olan bilgilerin sağlanamaması durumu, alıcıya verilmesi gereken hizmetin yerine getirilmesini engelleyebilir. Alıcıya ait bilgiler ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir:

 • Rezervasyon ve satışın işleme konulması ve alıcı hesabının yönetilmesi.
 • Hizmetlerin ve ilgili ürünlerin pazarlanması.
 • İşlemlerle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi.
 • Alıcı ile olan bağlantının devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması,
 • Site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi.
 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.

Satıcıya bilgi gönderiminde bulunulan formlar ileti esnasında SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, satıcıya ulaştıktan sonra da satıcı için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır.
SSL şifreli ileti hizmetinden faydalanabilmek için, tarayıcının SSL’i destekliyor olması ve SSL seçeneğinin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. Alıcı tarafından girilmiş olan veriler, işlemler ve hukuki gereklilikler süresince satıcı tarafından saklanmaktadır. Site, sürekli olarak geliştirmekte olup, veri kullanımı ile ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme internet sitesinde “Gizlilik Şartları” başlığı altında bildirilecektir.

Madde 13.4 Rezervasyon Kayıtlarınızın Gizliliği
Rezervasyon yaptırıldığı zaman, alıcıya bir rezervasyon kodu (PNR) verilecektir. Bu rezervasyon kodunun her zaman gizli tutulması gereklidir. Alıcıya verilen rezervasyon kodu gizli tutulmadığı takdirde, başkaları tarafından rezervasyon bilgilerine ulaşabilir. Birden fazla kişiyle seyahat etmek üzere grup rezervasyonu yaptırıldığı takdirde aynı rezervasyon kodu gruptaki diğer kişilerin biletleri üzerinde de yer alacaktır. Şayet bu kişilerin kişisel rezervasyon bilgilerine ulaşmaları istenmiyorsa, ayrı bir rezervasyon yaptırma seçeneğini de dikkate alınabilir. Rezervasyon kodunun gizli tutulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk alıcıya ait olup, 3. kişilerin rezervasyon koduna ulaşmasından dolayı Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 13.5
ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder. ALICI, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

MADDE 14 – YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların çözümünde Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 15 – DEĞİŞİKLİK

Meander Turizm Deniz Taş. Tic. Ve San. A.Ş. (Meander Travel), gerekli gördüğünde bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.

MADDE 16- HÜKÜM

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 16 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
 2. Bilet satin alındıktan sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
 3. Yolcu, satın almak için kullanılan kredi kartını check-in sırasında (biniş kartı alınırken limanda) yetkililere ibraz etmek zorundadır.
 4. Açık tarihli biletler kesildiği yıl için geçerlidir.
 5. Yolcu, gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
 6. Yolcunun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunulması gerekmektedir.
 7. Satıcı, sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
 8. Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Kuşadası Mahkemelerinde çözümlenir.
 9. Kötü hava ve deniz şartları, satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir, değiştirilebilir veya sefer süreleri uzatılabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.
 10. Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.
 11. Satıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, Kuşadası’nda kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.
 12. Gemilerde kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
 13. Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzergahla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzergahlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.
 14. Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, elektronik biletin satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 15. Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
 16. Yunanistan Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.
 17. Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geçerli Schengen Vizesi olması gerekmektedir.
 18. Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan’a seyahat edemezler.
 19. Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
 20. Yolcu, gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
 21. Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan satıcı sorumlu tutulamaz.
 22. Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde satıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
 23. Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
 24. Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.
 25. Seyahat ettiğiniz adadan dönüşlerinizde biniş kartlarınızı almak ve check-in işlemlerinizi yaptırmak için limandaki ilgili feribot firmasının adadaki kiosk’larına/ofisine uğramanız gerekmektedir.
 26. Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.
 27. Yunanistan’da girişine izin verilmeyen tek yön gidiş biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için bilet satın almak zorundadırlar.
 28. Türkiye’ye girişine izin verilmeyen tek yön biletli yolcular zorunlu dönüş yolculukları için yeni bilet satın almak zorundadırlar.
 29. Yolcu, pasaportunda KKTC damgası olmadığını ve olduğu halde seyahat etmeye teşebbüs ettiği takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
 30. Yolcu, pasaportunda, vizesinde, oturma izninde yada diğer seyahat belgelerinde, Yunanistan’a giriş yapmasına engel; geçerlilik süresi, kapsam, tarih, giriş sayısı, kalış süresi yada benzeri herhangi bir unsurun olmadığını, olduğu takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
 31. Farklı sezonlara isabet eden gidiş dönüş tarihli biletler için gidiş tarihinin sezon fiyatı uygulanır.
 32. Kapalı dönüş biletlerde dönüş tarihi değiştirilemez.
 33. Açık dönüş biletlerde dönüş tarihi için müsaitlik garantisi yoktur.
 34. Açık dönüş biletlerin dönüş tarihi ve saati, Samos‘taki acentalarımıza seferden bir gün önce iş saatleri içerisinde teyit ettirilmelidir.

 

CAYMA HAKKI
27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’NIN cayma hakkı bulunmamaktadır.

YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI
İşbu sözleşmeye göre satın alınan elektronik biletlerin, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzergah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı bileti satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.

TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI
Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/veya yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir: Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu, satıcının özel yardımını gerektirmekteyse, rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa, yolcunun satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa, yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse, yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda. Taşınması reddedilen yolculara, satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.

BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER
Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir. Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir. Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.Varış limanında yolcular bagajların tamamı gemiden rıhtıma indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler. Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.

HAYVANLARIN TAŞINMASI
Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve Yunanistan tarafından istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın Yunanistan’a girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından ya da yaralanmasından veya bu sebeplerle oluşabilecek maddi manevi masraf ve zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizim için en önemli konulardan biridir. Meander Travel’da üyelerden alınan hiçbir bilgi, diğer kurum veya kuruluşlar ile paylaşılmaz. Meander Travel müşterilerinin ve ziyaretçilerinin kişisel gizlilik haklarına riayet eder.

Bazı özel durumlarda bankadan ya da firmamızdan sözlü ya da yazılı olarak siparişinizin teyidi istenebilir. Bu durumda bankanız yada firmamız sizi kayıtlı bilgilerinizden ulaşarak arayacak ve siparişiniz ile ilgili teyit isteyecektir. Bankanızın ve firmamızın size ulaşabilmesi için bankanızda kayıtlı bulunan ve sitemize kayıt olurken vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güncel olduğundan ve doğruluğundan emin olunuz. Önemli Hatırlatma: Güvenlik kontrolü sırasında telefon numaranızdan size ulaşılamaz ise siparişiniz iptal edilebilir. Lütfen rezervasyon sırasında girdiğiniz telefon numarasının doğru olduğundan emin olunuz. Rezervasyonunuz ile ilgili her türlü bilgilendirme kayıtlı telefon numaranız ve e-posta adresiniz vasıtası ile yapılacaktır.

Kredi kartı bilgilerinizin güvenliği

Meander Travel sizlere 24 saat kesintisiz hizmet vermek için en son teknolojiler kullanılarak yapılandırılmıştır. Hiç bir zaman ve hiç bir koşulda Meander Travel müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini saklayamaz, kayıt edemez. Hiç bir Meander Travel çalışanı da müşterilerinin kredi kartı bilgilerine ulaşamaz.

Bu amaçla, sipariş işlemleri sırasında kredi kartı güvenliğiniz için dünyanın kabul gördüğü SecureTrust SSL güvenlik sertifikası kullanılır. Kredi Kartı bilgileriniz gönderilmeden önce şifrelenir ve bu şekilde yola çıkar. Transfer esnasında bilgileriniz en güvenli şekilde iletilir. Tarayıcınız (Internet Explorer, Mozilla, vs.) bu sertifikayı tanıyacak ve girdiğiniz sayfaların güvenli olduğunu size bildirmek için; Adres satırında güvenli sayfa anlamına gelen https:// (secure pages) ile başlayan adresleri gösterecektir. Tarayıcınızda güvenlik durumunu belirten KİLİT simgesini göreceksiniz.

Güvenlik sistemimiz tüm güncel tarayıcılar ile uyumludur.

Sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz ve iyi yolculuklar dileriz.